Wapenvergunningen

Ingevolge de nieuwe wapenwet, van kracht op 9 juni 2006, is de gouverneur de bevoegde overheid voor het afleveren van vergunningen voor het bezit van vuurwapens. De politie levert een advies aan de provinciegouverneur. Ingeval van betwistingen levert de procureur des Konings eveneens een advies.

Vergunningsaanvragen

De aanvraagdocumenten voor het bekomen van een vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen ( revolver, pistool, geweer, karabijn ) kan je hier downloadenJe dient deze op te sturen naar de provincie, dienst wapenvergunningen (adres zie onderaan).

Onze dienst neemt tevens de voorgeschreven theoretische proef af.

Wij voeren tevens in opdracht van de provincie een moraliteitsonderzoek uit om te oordelen of je al dan niet een wapenvergunning kan bekomen en geven hierover een advies aan de provincie.

Afstand van wapens en munitie

Je kan je hiervoor tijdens de openingsuren met je wapen en/of munitie aanbieden op één van de onthaalpunten. Je ontvangt een bewijs van afgifte. De ingeleverde wapens en/of munitie zullen achteraf worden vernietigd.

Erfeniswapens

Indien we kennis krijgen van het overlijden van een wapenbezitter brengen wij de nabestaanden per brief op de hoogte van de wettelijke mogelijkheden i.v.m. erfeniswapens.

Overdrachten van wapens

De aanvraagdocumenten voor het overdragen van wapens ( model 9) kan je hier downloaden.

Wens je nog meer informatie?

Politiezone Grens - Dienst wapenvergunningen

Provincie Antwerpen  - Dienst wapenvergunningen

FOD Binnenlandse Zaken
Federale Diensten van de Gouverneur - Dienst Wapens 
Italiëlei 4 bus 16
2000 Antwerpen