Bestuursorganen

De organisatie en het beheer van de politiezone staat onder leiding van het politiecollege en de politieraad. Daarnaast bepaalt de zonale veiligheidsraad het lokaal veiligheidsbeleid. De dagelijkse leiding van de politiezone gebeurt door de korpschef en zijn medewerkers.

Zonale veiligheidsraad

Om het gemeentelijk beleid, het politiebeleid en het vervolgingsbeleid van de procureur des Konings meer slagkracht te geven, dienen deze maximaal op elkaar afgestemd te worden. Dit gebeurt in een overlegvergadering: de zonale veiligheidsraad.

Aan dit overleg nemen voor de politiezone Grens deel:

  • Het politiecollege
  • De procureur des Konings
  • De korpschef
  • De bestuurlijk directeur van de federale politie
Wat zijn de taken van de zonale veiligheidsraad?
  • Het bespreken en voorbereiden van het zonaal veiligheidsplan
  • Het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de politionele opdrachten
  • Het evalueren van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan.
Wat is het zonaal veiligheidsplan?

Het zonaal veiligheidsplan is het resultaat van overleg tussen de bestuurlijke en de gerechtelijke overheden,  de politiediensten en de bevolking met als doel de veiligheid van de bevolking op een planmatige manier te verhogen. Het beoogt het lokaal veiligheidsbeleid inhoud te geven en te coördineren.

Het plan moet een integrale (preventief, repressief, nazorg) en geïntegreerde (met alle partners) aanpak van de veiligheid verzekeren. Dit impliceert een doeltreffende aanpak van de veiligheidsfenomenen en een goede interne werking van de lokale politie.

Zonaal Veiligheidsplan 2020 - 2025

Politieraad

In een meergemeentezone worden de bevoegdheden inzake organisatie en beheer van het lokaal politiekorps uitgeoefend door de politieraad.

Wie zetelt er in de politieraad?

De raadsleden worden gekozen door de verschillende gemeenteraden op basis van hun bevolkingscijfers. De voorzitter van het politiecollege is tevens voorzitter van de politieraad.

De politieraad van de politiezone Grens is samengesteld uit de burgemeesters van de drie gemeenten en 19 raadsleden.

Lukas JacobsKalmhoutCD&Vburgemeester@kalmthout.be 
Gaston Van TicheltEssenCD&Vburgemeester@essen.be 
Dieter WoutersWuustwezelCD&V

burgemeester@wuustwezel.be 

Kevin OoyeEssenN-VA/PLEkevin.ooye@nvaple.be 
Thijs RutsWuustwezelCD&Vthijsruts@gmail.com 
Karin DekeulenerKalmthoutN-VAkarin.dekeulener@telenet.be
Dirk SmoutEssen

N-VA/PLE

dirk.smout@nvaple.be
Koenraad Van PutteWuustwezelN-VAkoen.vanputte@telenet.be
Jan SuykerbuykEssenCD&Vjan.suykerbuyk@telenet.be
Mai Van ThilloWuustwezelCD&Vmai.vanthillo3b7@gmail.com
Inga VerhaertKalmthout

Sp.a

inga.verhaert@provincieantwerpen.be
Jan CoolsWuustwezelCD&Vjan.cools@hotmail.com
Jokke HennekamEssensp.a-JijmaaktEssenjokke.hennekam@telenet.be
Marc Vanden BrandenWuustwezelVlaams Belangvanden_branden.marc@telenet.be
Cindy De RoeveKalmthoutCD&Vde.roeve.cindy@telenet.be
Robin JacobsEssenN-VA/PLErobin.jacobs@nvaple.be
Kirsten TobbackEssenCD&Vkirsten.tobback@telenet.be
Stefanie Van LooverenKalmthoutCD&V

stefanie_vanlooveren@hotmail.com

Ilke PompenWuustwezelCD&Vilke.pompen@gmail.com
Dieter BeyersKalmthoutCD&Vdieterbeyers@msn.com
Didier Van AertKalmthoutCD&Vdidier_va@hotmail.com
Sus VissersWuustwezelCD&Vsusvissers@telenet.be
Hoe werkt de politieraad?

De politieraad stelt de nodige financiële middelen ter beschikking van de politiezone voor het uitvoeren van het politiebeleid door middel van de begroting. Ze houdt toezicht op personeelsaangelegenheden en de aanwending van de financiële middelen. Daarnaast kunnen de raadsleden de individuele burgemeesters bevragen over het veiligheidsbeleid dat door hen als bestuurlijke overheid gevoerd wordt in hun gemeente.

  • De politieraad vergadert in principe vier maal per jaar.
  • De vergaderingen worden voorbereid en bijgewoond door de korpschef en genotuleerd door de secretaris.
Je kan een politieraad bijwonen.

Iedereen kan de openbare zittingen van de politieraad bijwonen, uitgezonderd een gedeelte (de geheime zitting) waarin persoonsgebonden agendapunten worden behandeld. Het publiek kan geen vragen stellen in de politieraad.

Agenda en verslagen politieraad

De openbare agenda en goedgekeurde verslagen van de vergaderingen van de politieraad kan u hieronder terugvinden.

Openbare agenda
Goedgekeurde verslagen

Politiecollege

Het gerechtelijk beleid handelt over het onderzoek en de vervolging van daders van misdrijven en wordt exclusief bepaald door de gerechtelijke overheden, vertegenwoordigd door de procureur des Konings.

Het bestuurlijk beleid handelt over de veiligheid in het algemeen en het voorkomen van misdrijven en wordt exclusief bepaald door de bestuurlijke overheden, vertegenwoordigd door elke burgemeester in zijn gemeente.

Het politiebeleid handelt over de uitvoering van het gerechtelijk en bestuurlijk beleid door de politiediensten.

De korpschef, als hoofd van de lokale politie, is de dagelijks verantwoordelijke voor de uitvoering en het beheer van het beleid en legt rekenschap af aan het politiecollege en de gerechtelijke overheden. 

Het politiecollege stuurt de korpschef aan, coördineert de organisatie en de werking van de politiezone en houdt toezicht op het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen.

Het politiecollege vergadert zo dikwijls als het nodig is, meestal elke 14 dagen.  De zittingen van het politiecollege zijn niet openbaar.

Wie zetelt er in het politiecollege?

Het politiecollege is een collegiaal orgaan dat bestaat uit de drie burgemeesters van de "grens"-gemeenten. Elke burgemeester beschikt over een stemgewicht in verhouding met de financiële bijdrage van zijn gemeente tot de politiebegroting.

Het politiecollege bestaat uit:

 Dhr. Gaston Van Tichelt, burgemeester van de gemeente Essen, burgemeester@essen.be - www.essen.be

 Dhr. Lukas Jacobs, burgemeester van de gemeente Kalmthout, burgemeester@kalmthout.be - www.kalmthout.be

 Dhr. Dieter Wouters, burgemeester van de gemeente Wuustwezel, burgemeester@wuustwezel.be - www.wuustwezel.be

Het politiecollege vergadert steeds onder het voorzitterschap van één van de burgemeesters. In 2022 is Lukas Jacobs, de burgemeester van Kalmthout, voorzitter.

Korpsleiding

De korpschef bereidt samen met zijn medewerkers het politiebeleid voor, voert het uit, evalueert het en stuurt het bij. Hoofdcommissaris Rudy Verbeeck is als korpschef verantwoordelijk voor de uitvoering van het politiebeleid dat bepaald wordt door de zonale veiligheidsraad, het politiecollege en de procureur des Konings. Daartoe wordt hij bij Koninklijk besluit aangesteld voor een periode van vijf jaar. 

Contactgegevens
03 620 29 29 - 0473 963 750 - Pz.grens.korpschef@police.belgium.eu
 

De secretaris van de politiezone bereidt samen met de korpschef het politiebeleid voor, volgt de beslissingen van het politiecollege, de politieraad en de zonale veiligheidsraad op en verzorgt de administratieve afhandeling van deze vergaderingen.